2 اسفند 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه).

هویت سازمانی

هویت سازمانی، یک ابزار استراتژیک برای رسیدن به هدف‌ها و چشم‌اندازهاست.

یک تماس ساده می‌تواند آغاز یک همکاری خوب باشد