30 خرداد 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه).

آیا تصویر ذهنی برند شما نیاز به تغییر دارد؟

سیاری از مردم برند شما را بر اساس تصویر کلی، عمومی و ظاهری آن مورد قضاوت قرار می دهند. تصویر ذهنی ناهنجار و یا قدیمی و تاریخ گذشته از برند موجب می شود تا مردم در رابطه با محصولات و خدمات شما نیز همچین تصوری داشته باشند. ایجاد تغییرات ساده و اساسی در این تصویر ذهنی ارائه شده، بهبود بسیار زیادی در وضعیت سودآوری برند شما خواهد داشت.

یک تماس ساده می‌تواند آغاز یک همکاری خوب باشد