13 آبان 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه).

ایجاد فرهنگ سازمانی موفق: قانون شماره یک

فرهنگ سازمانی موفق: قانون شماره یک

اعتماد به همدیگر در محیط کار موجب می‌شود تا افراد ترس از خالی شدن زیر پایشان را نداشته و بدون واهمه از این‌که همکارانشان علیه او کاری انجام دهند به کار خود بپردازند.

یک تماس ساده می‌تواند آغاز یک همکاری خوب باشد