26 آبان 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه).

یک تماس ساده می‌تواند آغاز یک همکاری خوب باشد