7 دی 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه).

روانشناسی رنگها در بازاریابی و برندینگ

روانشناسی رنگها در بازاریابی و برندینگ

امروزه بسیاری از مکالمات هول محور رنگها و ماهیت فریبنده آنها در افکار میچرخد. و حرف و حدیث اثرات آنها در تبلیغات سوالاتی را در حوزه رنگها و ذهن ایجاد کرده است.

یک تماس ساده می‌تواند آغاز یک همکاری خوب باشد